กลับโฮมเพจ หน้าที่1 หน้าที่2

"; echo "
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo "
"; while ($row = mysql_fetch_row($result)) { $i++; echo " $row[1]"; echo "จากคุณ : $row[0]"; echo "
"; } echo "
"; echo "
"; echo ""; // ปิดการติดต่อฐานข้อมูล mysql_close(); ob_end_flush(); ?>